Настоящите Общи условия („ОУ“) регулират отношения между Оператора* на информационната платформа promocii365.com и Посетителите на платформата, свързани с предоставянето на информация за намаления и промоции на стоки, предлагани за продажба от онлайн магазини, с които Операторът си партнира директно или чрез посредник.

Съдържание на рекламната среда

Операторът си запазва правото да изтрива, премества и/или редактира всяка част от съдържанието, касаещо промоции и/или рекламни банери на партньори, рекламодатели и др., разположени в информационната платформа promocii365.com.

Операторът може, но не е длъжен, да ограничава тяхното съдържание, послание и/или свързаност с трето физическо или юридическо лице, в случаите, когато Операторът прецени, че това съдържание нарушава или може да наруши настоящите ОУ, или по друг начин е неприемливо и води до изводи за нелоялна търговска практика, нелоялна конкуренция, некоректни бизнес отношения и др. свързани с взаимоотношенията между заинтересованите от рекламното послание (и др.) страни.

Лични данни

Операторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Регистрирайки се за получаване на известия от бюлетина на promocii365.com, Посетителите дават съгласие личните им данни да бъдат обработвани от Оператора.

Предоставените данни в никакъв случай няма да се разпространяват или предоставят на трети страни, с изключение на тези, чието право на достъп до данни е признато от законови разпоредби. Данните се обработват при спазване на процедури и мерки за защита на сигурността и поверителността.

Посетителите се съгласяват да предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както и да внасят при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

Електронни съобщения

С приемането на настоящите ОУ, Посетителят се съгласява с възможността Операторът да му изпраща рекламни, търговски и/или информационни съобщения на електронната поща, в това число и търговски предложения и маркетингови проучвания от трети свързани или не физически и/или юридически с Оператора лица.

Ограничаване на отговорността относно съдържанието на сайта

Promocii365.com. е платформа, която обединява промоции, намаления и оферти, предлагани от онлайн магазини и не предлага собствени такива. Операторът не произвежда, не продава и не носи отговорност за качеството на предлаганите стоки от рекламираните на promocii365.com онлайн магазини и за евентуални вреди, причинени от стоките. С цел избягване на всякакви съмнения, Операторът не е страна по правоотношението, което възниква между Посетителите и онлайн търговците, рекламирани на promocii365.com при покупка на стока от онлайн магазините на търговците и няма никакви задължения във връзка с него.

Посетителите на promocii365.com сами носят отговорност за запознавате с условията за ползване на други уеб сайтове, които посещават чрез този сайт. Операторът не носи отговорност за съдържащата се информация в тях, както не носи и отговорност за вреди в следствие ползването на другите сайтове.

Информацията публикувана на сайта promocii365.com, има за цел да улесни потребителите при търсене на промоционални стоки, предлагани от онлайн магазини. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа promocii365.com, заедно с техния дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на съотвения онлайн търговец, който оперира онлай магазина, към който promocii365.com препраща, и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство, като отговорността за тяхната валидност, пригодност и право на ползване е изцяло в патримониума на онлайн търговеца, който оперира съотвения онлайн магазин.

Promocii365.com се стреми да предоставя на точна и актуална информация за намалените и промоционални стоки, които рекламира, но не носи отговорност за актуалността на цените, характеристиките, наличността и годността на предлаганите стоки, както и за некоректно предоставена информация от оналайн търговците – продавачи, с които си партнира непосредствено или чрез посредник.

Операторът не носи отговорност, в случай че онлайн магазините, които предлагат промоциите и намаленията, към които препраща promocii365.com, нарушават конкурентното право, правото на интелектуална собственост, правилата за защита на личните данни, както и правилата за защита на потребителите и електронната търговия, които действат в Република България.

Влизане в сила на ОУ, изменение и действителност

Настоящите ОУ са приети от Оператора и влизат в сила считано от 06/07/2015 г. Използването на сайта promocii365.com се счита за приемане на ОУ от Посетителите, които се задължават да ги спазват.

Операторът си запазва правото да изменя ОУ по всяко време, като може, но не е длъжен, да информира Посетителите индивидуално и то в случай че Посетителят е абониран за информационния бюлетин на promocii365.com. Измението на ОУ влиза в сила от момента на тяхното обновяване на сайта promocii365.com и Посетителите носят отговорност, в случай че не са се запознали с актуалните ОУ на Оператора.

В случай че някое от условията на настоящите ОУ за ползване бъде прогласено за недействително по силата на съдебно решение, останалата част от ОУ продъжлава да действа и е обвързваща за Посетителите.

 Приложимо право и компетентност

Всички въпроси, свързани с използването на promocii365.com се уреждат от българското право. Всякакви спорове, възникнали във връзка с използването на сайта, следва да се решават от компетентния български съд.

За всякакви възникнали въпроси, коментари и/или за връзка с нас по повод ОУ и всякаква друга правна информация, моля пише на office@promocii365.com

* „Фабрикс Уеб“ ЕООД, ЕИК 203424401, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христо Смирненски“ 52А, ет. 1, ап. 2